Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

 

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Mã Code B1205 - CLIMATE CONTROL UNIT LOST COMMUNICATION WITH GAUGE CONTROL MODULE ( VSP/NE MESSAGE) – LỖI HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG KHÍ MẤT KẾT NỐI VỚI MODUN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG HỒ ĐO ( THÔNG BÁO VSP/NE)

Mã Code B1234 - A SHORT IN THE AIR MIX CONTROL MOTOR CIRCUIT - NGẮN MẠCH TRONG MẠCH MOTOR ĐIỀU KHIỂN HÒA TRỘN KHÔNG KHÍ

Mã Code B1239 - AN OPEN OR SHORT IN THE MODE CONTROL MOTOR CIRCUIT - HỞ MẠCH HOẶC NGẮN MẠCH TRONG MOTOR ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ

 Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 77) - Vệ Sinh Lọc Bơm Xăng

Khắc phục mã lỗi B1205 CLIMATE CONTROL UNIT LOST COMMUNICATION WITH GAUGE CONTROL MODULE ( VSP/NE MESSAGE) – LỖI HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG KHÍ MẤT KẾT NỐI VỚI MODUN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG HỒ ĐO ( THÔNG BÁO VSP/NE)

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Quy trình xử lí mã lỗi

1.Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán.
2.Tắt chìa khóa điện, và sau đó xoay chìa khóa đến ON.
3.Tiến hành chức năng tự chẩn đoán bằng máy chẩn đoán hoặc chọn hệ thống điều khiển không khí .
4.Kiểm tra những mã lỗi

DTC B1205 hoặc B, và/hoặc B1206 hoặc C và/hoặc B1207 hoặc D có hiển thị không?
►CÓ Chuyển sang bước 5
►KHÔNG Sự cố gián đoạn, kiểm tra các dây bị lỏng hoặc kết nối kém trên modun điều khiển đồng hồ đo và mạch bộ điều khiển không khí.

5.Chọn thông tin hộp trong danh mục điện thân xe.
6.Chọn kết nối hộp trong danh mục thông tin hộp.

Có phát hiện modun điều khiển đồng hồ đo không?
►CÓ Thay thế bằng một bộ điều khiển không khí tốt, sau đó kiểm tra lại. Nếu triệu chứng/báo hiệu biến mất, thay bộ điều khiển không khí ban đầu.
►KHÔNG Chuyển sang bước 7.

7.Ngắt đầu nối Q (16P) hộp cầu chì/rơ-le dưới bảng táp-lô.
8.Ngắt đầu nối 32P modun điều khiển đồng hồ đo.
9.Kiểm tra thông mạch giữa chân số 3 đầu nối Q (16P) hộp cầu chì/rơ-le dưới bảng táp-lô và chân số 18 đầu nối 32P modun điều khiển đồng hồ đo.

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Có thông mạch không?
►CÓ Tiến hành kiểm tra modun điều khiển đồng hồ đo
►KHÔNG  Sửa hở mạch trong dây nối giữa MICU và modun điều khiển đồng hồ đo.

Khắc phục mã lỗi B1234 A SHORT IN THE AIR MIX CONTROL MOTOR CIRCUIT ( NGẮN MẠCH TRONG MẠCH MOTOR ĐIỀU KHIỂN HÒA TRỘN KHÔNG KHÍ)

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Quy trình xử lí mã lỗi

1.Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán.
2.Tắt chìa khóa, và sau đó đến ON.
3.Tiến hành chức năng tự chẩn đoán bằng máy chẩn đoán hoặc chọn hệ thống điều khiển không khí
4.Kiểm tra các mã lỗi.

Mã lỗi B1234 có hiển thị không?
►CÓ Chuyển sang bước 5.
►KHÔNG Sự cố gián đoạn.

5.Tắt chìa khóa điện
6.Thử motor điều khiển hòa trộn không khí .

Mô-tơ điều khiển trộn khí có bình thường không?
►CÓ Chuyển sang bước 7.
►KHÔNG Thay motor điều khiển hòa trộn không khí .

7.Ngắt đầu nối 7P motor điều khiển hòa trộn không khí.
8.Ngắt đầu nối 36P bộ điều khiển không khí.
9.Kiểm tra thông mạch giữa tiếp mát thân xe với đầu nối 36P bộ điều khiển không khí các chân số 3 và số 5 riêng rẽ.

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Có thông mạch không?
►CÓ Sửa chập mạch tới mát thân xe trong (các) dây giữa bộ điều khiển không khí và motor điều khiển hòa trộn không khí .
►KHÔNG Chuyển sang bước 10

10.Kiểm tra thông mạch giữa đầu nối 36P bộ điều khiển không khí các chân số 3 và số 5.

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Có thông mạch không?
►CÓ Sửa chập mạch trong dây.
►KHÔNG Chuyển sang bước 11.

11.Xoay khoá điện đến ON, và kiểm tra điện áp các chân 3 và 5 với tiếp mát thân xe.

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Có điện áp nào không?
►CÓ Sửa chập mạch tới nguồn trong (các) dây giữa bộ điều khiển không khí  và mô-tơ điều khiển hòa trộn không khí. Chập mạch này cũng có thể làm hỏng bộ điều khiển không khí. Sửa chập mạch tới nguồn trước khi thay bộ điều khiển không khí.
►KHÔNG Thay thế bằng một bộ điều khiển không khí tốt , sau đó kiểm tra lại. Nếu triệu chứng/báo hiệu biến mất, thay bộ điều khiển không khí ban đầu.

Khắc phục mã lỗi B1239 AN OPEN OR SHORT IN THE MODE CONTROL MOTOR CIRCUIT - HỞ MẠCH HOẶC NGẮN MẠCH TRONG MOTOR ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Quy trình xử lí mã lỗi

1.Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
2.Tắt chìa khóa điện, và sau đó xoay chìa khóa đến ON.
3.Tiến hành chức năng tự chẩn đoán bằng máy chẩn đoán hoặc chọn hệ thống điều hòa không khí.
4.Kiểm tra các mã lỗi.

DTC B1239 hoặc D và A/C có hiển thị không?
►CÓ Chuyển sang bước 5
►KHÔNG Sự cố gián đoạn, kiểm tra các dây bị lỏng hoặc kết nối kém trên mạch mô-tơ quạt gió.

5.Tắt chìa khóa điện
6.Thử motor điều khiển chế độ .

Motor điều khiển chế độ có bình thường không?
►CÓ Chuyển sang bước 7
►KHÔNG Thay motor điều khiển chế độ.

7.Ngắt đầu nối 7P motor điều khiển chế độ.
8.Ngắt đầu nối 36P bộ điều khiển điều hòa
9.Kiểm tra thông mạch giữa các chân sau của đầu nối 36P bộ điều khiển điều hòa và đầu nối 7P motor điều khiển chế độ.

36P:  7P:
Số 1  Số 7
Số 27 Số 6
Số 28 Số 5
Số 29 Số 4
Số 30 Số 3

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013
Có thông mạch không?
►CÓ Chuyển sang bước10.
►KHÔNG Sửa hở mạch trong (các) dây giữa bộ điều khiển điều hòa và mô-tơ điều khiển chế độ.

10.Kiểm tra thông mạch giữa tiếp mát thân xe với đầu nối 36P bộ điều khiển điều hòa các chân số 27, số 28, số 29, và số 30 riêng rẽ.

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Có thông mạch không?
►CÓ Sửa đoản mạch tiếp mát thân xe trong (các) dây giữa bộ điều khiển không khí và motor điều khiển chế độ.
►KHÔNG Chuyển sang bước 11.

11.Kiểm tra thông mạch giữa các chân đầu nối 36P bộ điều khiển không khí như sau.

Từ chân cực Đến các chân cực
27 28, 29, 30
28 29, 30
29 30

Có thông mạch giữa bất kỳ chân cực nào không?
►CÓ Sửa chập mạch trong các dây.
►KHÔNG Chuyển sang bước 12.

12.Xoay khoá điện đến ON, và kiểm tra điện áp các chân cực như bước trên với tiếp mát thân xe.

Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Có điện áp nào không?
►CÓ Sửa chập mạch tới nguồn trong (các) dây giữa bộ điều khiển không khí khí và motor điều khiển chế độ . Chập mạch này cũng có thể làm hỏng bộ điều khiển không khí khí. Sửa chập mạch tới nguồn trước khi thay bộ điều khiển không khí.
►KHÔNG Kiểm tra các dây bị lỏng hoặc kết nối kém ở bộ điều khiển không khí đầu nối 36P và ở đầu nối 7P motor điều khiển chế độ. Nếu các kết nối tốt, thay thế một bộ điều khiển không khí tốt, và kiểm tra lại. Nếu triệu chứng/báo hiệu biến mất, thay bộ điều khiển không khí ban đầu.

Xem thêm các phần trước:

 

 

  ► Phân Tích Mã Lỗi B1102 Airbag Battery Voltage Low - Hyundai i10

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.


Hy vọng bài viếtPhân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi B2505: Passenger Airbag Off Warning Lamp Failure

Mã lỗi B2505 được ghi lại khi lỗi của đèn cảnh báo túi khí bên ghế hành khách tắt thì ..

Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – Obd News Số 18

Bản tin công nghệ ô tô số 18 của OBD Việt Nam sẽ mang đến cho Anh/Em nhiều tin tức ..

Khuyến Mãi Tưng Bừng: Sale Không Phanh – Nhanh Không Hết

Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5. OBD Việt Nam xin ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0140: Ho2s Circuit No Activity Detected

HO2S giám sát mức độ oxy trong khí thải ở mỗi nhánh. Để hoạt chất xúc tác được tối ưu, ..

7 Kinh Nghiệm Lái Xe Trong Thành Phố Cho Tài Xế Mới

Cùng OBD Việt Nam tham khảo những kinh nghiệm lái xe trong thành phố cho tài xế mới sau đây ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi