Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

 

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

Mời Anh/Em tham khảo bài viết Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015.

Mã Code P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) – Lỗi Mạch Cảm Biến Vị Trí Số (Công tắc rẻ quạt).

Mã Code P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction – Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Đầu Vào.

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

Khắc Phục Mã Code P0705 - Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) – Lỗi Mạch Cảm Biến Vị Trí Số (Công tắc rẻ quạt)

Mô tả mã lỗi

Bộ công tắc chuyển mạch vị trí số P/N sẽ gửi tín hiệu tới ECM theo vị trí thay đổi cần số (P, N, NSW, R hoặc D). ECM xác định rằng có vấn đề với công tắc chuyển đổi hoặc các bộ phận liên quan nếu nó nhận được nhiều hơn 1 tín hiệu vị trí cùng một lúc. ECM sẽ bật đèn báo lỗi và lưu trữ mã lỗi này.

Nguyên nhân

 • Hở hoặc ngắn mạch đường dây công tắc chuyển số P/N

 • Bộ công tắc chuyển số N/P hỏng

 • ECM hỏng

Triệu chứng

Đèn báo lỗi động cơ bật

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

      *7    Công tắc chuyển số

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

Quy trình kiểm tra

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1.XEM DỮ LIỆU ĐỘNG

a.Khởi động động cơ nóng lên

b.Tắt khóa điện OFF.

c.Kết nối máy chẩn đoán

d.Bật chìa khóa ON

e.Vào mục đọc dữ liệu động động cơ

f.Chuyển số từ vị trí P đến D và theo dõi chế độ ON OFF của từng vị trí số

g.Có vị trí nào không hoạt động không?

►Có: Đi đến bước 2.
►Không: Xóa lỗi và kiểm tra xe.

2. KIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY VÀ GIẮC NỐI (ĐIỆN ÁP CẤP- CÔNG TẮC CHUYỂN SỐ P/N)

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

a.Ngắt kết nối giắc công tắc chuyển số P/N
b.Bật chìa khóa ON
c.Đo điện áp theo giá trị trong bảng dưới đây

Đo kiểm  Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
E4-1(RB)- mass thân xe Công tắc chìa khóa ON 11 đến 14V

d.Kết quả
►OK: Đi đến bước 3 kiểm tra đường dây và giắc nối (Tín hiệu ra)
►Không: Sửa chữa hoặc thay thế đường dây và giắc nối.

3. KIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY VÀ GIẮC NỐI (TÍN HIỆU RA)    

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015
a.Bật chìa khóa ON
b.Đo điện áp theo giá trị trong bảng dưới đây

Đo kiểm Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
E4-4(B)- mass thân xe Công tắc chìa khóa ON 11đến 14V

c.Kết quả
►OK: Đi đến bước 4 kiểm tra công tắc chuyển số P/N
►Không: Đi đến bước 8 kiểm tra đường dây và giắc nối (công tắc chuyển số P/N – ECM)

4.Kiểm tra công tắc chuyển số P/N

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

a. Ngắt kết nối công tắc chuyển số P/N
b. Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây khi cần chuyển số chuyển sang mỗi vị trí.

Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số chuẩn
E4-4(B) – E4-9(L) Cần số ở vị trí P và N  Dưới 1Ω
  Cần số không ở vị trí P và N 10kΩ hoặc cao hơn
E4-1 (RB) - E4-3 (PL) Cần số ở vị trí P Dưới 1Ω
  Cần số không ở vị trí P 10kΩ hoặc cao hơn
E4-1 (RB) - E4-8 (NL) Cần số ở vị trí N Dưới 1Ω
  Cần số không ở vị trí N 10kΩ hoặc cao hơn
E4-1 (RB) - E4-2 (RL) Cần số ở vị trí R  Dưới 1Ω
  Cần số không ở vị trí R 10kΩ hoặc cao hơn
E4-1 (RB) - E4-7 (DL) Cần số ở vị trí D, S, “+” và  “-“ Dưới 1Ω
  Cần số không ở vị trí D, S, “+” và  “-“ 10kΩ hoặc cao hơn

 

c. Kết quả kiểm tra có đúng với thông số chuẩn không.
►OK: Đi đến bước 5 kiểm tra tổ hợp cần chuyển số ở mức thấp (Công tắc điều khiển hộp số)
►Không: Thay thế công tắc chuyển số P/N

5. KIỂM TRA TỔ HỢP CẦN CHUYỂN SỐ Ở MỨC THẤP (CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ)

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

a.Kết nối đầu giắc công tắc chuyển số P/N
b.Ngắt kết nối công tắc điều khiển hộp số từ cần số tay
c.Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây khi cần chuyển số chuyển sang mỗi vị trí.

Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số chuẩn
I44-4 (IG) - I44-5 (S) Cần số ở vị trí S, “+” và “-“ Dưới 1Ω
  Cần số không ở vị trí S, “+” và “-“ 10kΩ hoặc cao hơn

d.Kết quả kiểm tra có đúng với thông số chuẩn không.
►OK: Đi tới bước 6 Kiểm tra đường dây và giắc nối (Nguồn điện - ECM)
►Không: Thay thế tổ hợp cần chuyển số ở mức thấp.

6. KIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY VÀ GIẮC NỐI (NGUỒN ĐIỆN – ECM)

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

a. Kết nối giắc công tắc điều khiển hộp số
b. Ngắt kết nối giắc hộp ECM
c. Bật chìa khóa ON

d.  Đo điện áp theo giá trị trong bảng dưới đây khi cần chuyển số chuyển sang mỗi vị trí.

Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số chuẩn
A25-27(S) – mass thân xe Cần số ở vị trí S, “+” và “-“ 11 đến 14V
  Cần số không ở vị trí S, “+” và “-“  Dưới 1V

e.Kết quả kiểm tra có đúng với thông số chuẩn không.
►OK: Đi tới bước 7 Kiểm tra đường dây và giắc nối (Công tắc chuyển số P/N -ECM)
►Không: Sửa chữa hoặc thay thế đường dây và giắc nối

7. KIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY VÀ GIẮC NỐI (CÔNG TẮC CHUYỂN SỐ P/N – ECM)

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

a.Ngắt kết nối giắc hộp ECM
b.Bật chìa khóa ON
c.Đo điện áp theo giá trị trong bảng dưới đây khi cần chuyển số chuyển sang mỗi vị trí.

Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số chuẩn
E26-70(P) – mass thân xe  Cần số ở vị trí P 11 đến 14V
  Cần số không ở vị trí P Dưới 1V
E26-71 (N) – mass thân xe Cần số ở vị trí N 11 đến 14V
  Cần số không ở vị trí N Dưới 1V
E26-67 (D) – mass thân xe  Cần số ở vị trí D, S, “+” và “-“  11 đến 14V
  Cần số không ở vị trí D, S, “+” và “-“  Dưới 1V

d.Kết quả kiểm tra có đúng với thông số chuẩn không.
►OK: Thay thế hộp ECM
►Không: Sửa chữa hoặc thay thế đường dây và giắc nối

8. KIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY VÀ GIẮC NỐI (CÔNG TẮC CHUYỂN SỐ P/N – ECM)

a. Tắt chìa khóa
b. Ngắt kết nối giắc hộp ECM
c. Ngắt kết nối công tắc chuyển số P/N
d. Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây

 • Kiểm tra hở mạch:
  Đo kiểm Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
  E4-4(B)- E26-63(NSW) Luôn luôn Dưới 1Ω
 • Kiểm tra ngắn mạch
  Đo kiểm  Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
  E4-4(B)- E26-63(NSW) – mass thân xe Luôn luôn 10kΩ hoặc cao hơn

e.Kết quả kiểm tra có đúng với thông số chuẩn không.
►OK: Thay thế hộp ECM
►Không: Sửa chữa hoặc thay thế đường dây và giắc nối

Khắc Phục Mã Code P0715 - Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction – Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Đầu Vào

Mô tả mã lỗi

Trong khi chiếc xe hoạt động ở các tỉ số truyền thứ 2, thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5 với cần số thay đổi ở vị trí D, nếu tốc độ quay của bánh răng đầu vào (tốc độ) nhỏ hơn 300 vòng/phút mặc dù vòng quay đầu ra (tốc độ) hơn 1000 vòng/phút. ECM sẽ phát hiện lỗi, đèn báo lỗi sẽ sáng và mã lỗi sẽ được lưu.

Nguyên Nhân

 • Cảm biến tốc đầu vào hư
 • Lỗi mạch cảm biến tốc độ đầu vào
 • Dây nối và giắc nối kém
 • Hư hộp ECM

Triệu chứng

Đèn báo lỗi sáng

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

*1 Bánh răng hộp số
 1. Bánh răng hộp số.
 2. Đĩa ma sát hộp số.
 3. Cảm biến tốc độ đầu ra hộp số.
 4. Cảm biến tốc độ đầu vào hộp số.

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

Quy trình kiểm tra

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. Kiểm tra mã lỗi

a.Thử xóa lỗi bằng thiết bị chẩn đoán sau khi đã lưu lại dữ liệu đóng băng.
b.Tắt khóa điện OFF.
c.Cho động cơ nổ không tải và kiểm tra lại lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
d.Kiểm tra mã lỗi P0715 có xuất hiện không.
►Có: Đi đến bước 2.
►Không: Kiểm tra hư hỏng chập chờn đường dây, giắc điện tiếp xúc kém.

2. Kiểm tra cảm biến tốc độ

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

a.Tắt khóa điện. Tháo cọc âm bình ắc quy. Tháo bộ van điện hộp số.
b.Chắc chắn là giắc điện đã kết nối đúng và kiểm tra cảm biến tốc độ.
c.Các bu lông đã được lắp đúng và không có khe hở giữa cảm biến và vỏ hộp số.
►Có: Đi đến bước 3.
►Không: Thay thế hoặc sửa chữa cảm biến tốc độ. Kết thúc quy trình kiểm tra.

3. Kiểm tra đường dây điện hộp số

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

*a Đường dây điện
*b Giắc điện hộp số
*c Giắc cảm biến tốc độ

 

a.Tắt khóa điện. Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ.
b.Sử dụng đồng hồ đo điện trở theo bảng sau.

Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số chuẩn
1 (NTB) giắc điện cảm biến với A-1 (NTB) giắc điện hộp số Luôn luôn Dưới 1Ω
2 (NTO) giắc điện cảm biến với A-2 (NTO) giắc điện hộp số Luôn luôn Dưới 1Ω
1 (NTB) giắc điện cảm biến với mass thân xe hoặc các chân khác Luôn luôn 10kΩ hoặc lớn hơn
2 (NTO) giắc điện cảm biến với mass thân xe hoặc các chân khác Luôn luôn 10kΩ hoặc lớn hơn

c.Kết quả kiểm tra có đúng với thông số chuẩn không.
►Có: Đi đến bước 4.
►Không: Sửa chữa hoặc thay thế đường dây và giắc điện hộp số. Kết thúc quy trình kiểm tra.

4. Kiểm tra đường dây và giắc điện hộp điều khiển động cơ ECM

a. Tắt khóa điện. Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển động cơ.
b. Sử dụng đồng hồ đo điện trở theo bảng sau.

Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số chuẩn
E8-1 (NTB) giắc điện ECM với E26-116 (NTB) Luôn luôn Dưới 1Ω
E8-2 (NTO) giắc điện ECM với E26-115 (NTO) Luôn luôn Dưới 1Ω
E8-1 hoặc E26-116 (NTB) với mass thân xe hoặc hoặc các chân khác Luôn luôn 10kΩ hoặc lớn hơn
E8-2 hoặc E26-115 (NTO) với mass thân xe hoặc các chân khác Luôn luôn

10kΩ hoặc lớn hơn

 

 

c. Kết quả kiểm tra có đúng với thông số chuẩn không.
►Có: Đi đến bước 5.
►Không: Sửa chữa hoặc thay thế đường dây và giắc điện hộp điều khiển động cơ. Kết thúc quy trình kiểm tra.

5. Kiểm tra đường dây và giắc điện

Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

*a Đường dây điện
*b Giắc điện hộp điều khiển động cơ ECM
*c Giắc điện hộp số

a.Tắt khóa điện. Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển động cơ và giắc điện hộp số.
b.Sử dụng đồng hồ đo điện trở theo bảng sau.

Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số chuẩn
E8-1 (NTB) giắc điện ECM với A-1 (NTB) Luôn luôn Dưới 1Ω
E8-2 (NTO) giắc điện ECM với A-2 (NTO) Luôn luôn Dưới 1Ω
E8-1 (NTB) với tất cả các chân khác Luôn luôn 10kΩ hoặc lớn hơn
E8-2 (NTO) với tất cả các chân khác Luôn luôn

10kΩ hoặc lớn hơn

 

c.Kết quả kiểm tra có đúng với thông số chuẩn không.
►Có: Thay thế cảm biến tốc độ hộp số. Kết thúc quy trình kiểm tra.
►Không: Sửa chữa hoặc thay thế đường dây và giắc điện. Kết thúc quy trình kiểm tra.

6. Kiểm tra lại mã lỗi

a. Kết nối máy chẩn đoán với cổng DLC3 trên xe.
b. Khởi động động cơ và tiến hành kiểm tra bằng máy chẩn đoán.
c. Xóa các mã lỗi.
d. Tiến hành cho xe chạy thử nghiệm.
e. Tiến hành quét lại lỗi.
f. Mã lỗi P0715 có xuất hiện lại không.
►Có: Thay thế hộp ECM. Kết thúc quy trình kiểm tra.
►Không: Kết thúc quy trình kiểm tra.


Cảm ơn Anh/Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng với bài viết Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi