Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 89) - Kiểm Tra Và Làm Sạch Bộ Chế Hòa Khí

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 89) - Kiểm Tra Và Làm Sạch Bộ Chế Hòa Khí

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-1

 

Fixed-jet carburettors are easily blocked by small dirt particles and chemical residues from fuel, because some of the jets are very small. Dismantle and clean them about once a year.

Các bộ chế hòa khí cố định có thể dễ dàng bị chặn bởi các hạt bụi bẩn nhỏ và dư lượng hóa chất từ nhiên liệu , bởi vì một số gíc-lơ rất nhỏ. Tháo dỡ và lau chùi chúng khoảng mỗi năm một lần.

Jets wear out after a few years. In some cases you can replace them with new ones of the right size from a carburettor service kit.

Gíc-lơ mòn sau một vài năm. Trong một số trường hợp, bạn có thể thay thế chúng bằng những cái mới có kích thước phù hợp từ bộ dịch vụ bộ chế hòa khí.

On other types the jets are not removable, and you must obtain a new or exchange replacement carburettor. Consult the car workshop manual to find if the jets are renewable.

Trên các loại khác, gíc-lơ không thể tháo rời và bạn phải có bộ chế hòa khí thay thế mới hoặc trao đổi. Tham khảo sách hướng dẫn hội thảo xe để tìm xem gíc-lơ có thể tái tạo không.

Replace all gaskets after every cleaning. You may also need new rubber diaphragms for the accelerator pump and the economy device which is sometimes an integral part of it.

Thay thế tất cả các miếng đệm sau mỗi lần vệ sinh. Bạn cũng có thể cần màng chắn cao su mới cho máy bơm gia tốc và thiết bị kinh tế đôi khi là một phần không thể thiếu của nó.

Take extra care not to allow any fluff or dirt to enter this type of carburettor as you clean it.

Hãy cẩn thận hơn để không cho phép bất kỳ bụi bẩn hoặc bụi bẩn nào đi vào loại bộ chế hòa khí này khi bạn làm sạch nó.

Dismantle it on a clean tray so that none of its many tiny parts - such as balls and springs in one-way valves are lost if they fall out.

Tháo nó trên một cái khay sạch để không ai trong số nhiều bộ phận nhỏ xíu của nó - chẳng hạn như quả bóng và lò xo trong van một chiều bị mất nếu chúng rơi ra ngoài.

Make notes and drawings as you work so that you can replace all parts exactly as they were.

Count and note the number of turns needed to remove any adjuster screws, and wind them back to the same setting when refitting.

Tạo ghi chú và bản vẽ khi bạn làm việc để bạn có thể thay thế tất cả các phần chính xác như chúng. Đếm và lưu ý số lần cần thiết để loại bỏ bất kỳ vít điều chỉnh nào và quấn chúng trở lại cài đặt tương tự khi hoàn nguyên

Remove the carburettor from the car (See Removing a carburettor for cleaning), keeping it upright to avoid spilling fuel. Clean the outside to stop dirt entering. Use a lint-free cloth at all times. There is no need to remove minor surface discoloration.

Wash all parts except rubber diaphragms in petrol. Keep diaphragms clean and dry.

After reassembling a carburettor, oil the external moving parts with thin machine oil of the type used on sewing machines.

Tháo bộ chế hòa khí ra khỏi xe (Xem tháo bộ chế hòa khí để lau chùi ), giữ nó thẳng đứng để tránh làm đổ nhiên liệu. Làm sạch bên ngoài đểngăn chặn bụi bẩn xâm nhập vào. Sử dụng vải không có xơ ở mọi thời điểm. Không cần phải loại bỏ sự đổi màu bề mặt nhỏ.

Rửa tất cả các bộ phận ngoại trừ màng cao su trong xăng. Giữ màng ngăn sạch và khô.

Sau khi lắp ráp lại bộ chế hòa khí, hãy bôi dầu các bộ phận chuyển động bên ngoài bằng dầu máy mỏng thuộc loại được sử dụng trên máy may.

Removing the top - Loại bỏ đầu

Disconnect the linkage between the throttle and choke lever arms. This may be secured with circlips which you can ease off with a screwdriver; or by split pins which you straighten, pull out and discard. Always use new split pins when reassembling, or circlips if they are damaged during removal.

Ngắt kết nối liên kết giữa ga và sặc đòn bẩy tay. Điều này có thể được bảo đảm với circlips mà bạn có thể giảm bớt với một tuốc nơ vít, hoặc bằng cách duỗi thằng vào giữa khoảng chia, kéo ra và lấy nó. Luôn sử dụng các chốt chia mới khi lắp ráp lại, hoặc vòng xoay nếu chúng bị hỏng trong quá trình tháo.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-2

 

Remove the screws holding the top and bottom of the carburettor together. Lift off the top and remove the gasket. If the gasket is stuck to the flange, carefully prise it off with a sharp knife and clean the face of the flange.

Tháo các vít giữ phần trên cùng và dưới cùng của bộ chế hòa khí cùng nhau. Nhấc đầu ra và tháo miếng đệm ra. Nếu miếng đệm bị dính vào mặt bích, hãy cẩn thận tháo nó ra bằng dao sắc và làm sạch mặt bích

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-3

 

There is probably a ball valve in the accelerator-pump circuit in the bottom of the carburettor. Slowly turn the bottom over to pour away any fuel left in it.

Be ready to catch the ball, and perhaps a weight which rests on it, as these fall out. Note where they belong.

Có thể có một van bi trong mạch bơm tăng tốc ở dưới cùng của bộ chế hòa khí. Từ từ biến phía dưới để đổ đi bất kỳ nhiên liệu còn lại trong đó.

Hãy sẵn sàng để nắm bắt viên tròn, và trọng lượng mà dựa vào nó, chỗ nó rơi ra. Lưu ý vị trí của chúng.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-4

 

Gently wipe out any loose dirt in the bottom of the float chamber with a clean rag soaked in petrol. Take care not to rub dirt into any jets or passages inside the chamber.

Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn ở đáy buồng nổi bằng một miếng giẻ sạch được ngâm trong xăng. Cẩn thận không để bụi bẩn vào bất kỳ gíc-lơ nào hoặc lối vào bên trong buồng.

Removing the diaphragm - Loại bỏ cơ hoành

Be careful not to nick or tear the rubber diaphragm of the accelerator pump as you remove it. The diaphragm may stick to the retaining cover or to the carburettor body. That also applies to the diaphragm of any economy device.

Hãy cẩn thận không để nứt hoặc xé màng ngăn cao su của bơm tăng tốc khi bạn tháo nó ra. Cơ hoành có thể dính vào nắp giữ hoặc cơ thể bộ chế hòa khí. Điều đó cũng áp dụng cho cơ hoành của bất kỳ thiết bị kinh tế nào.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-5

 

Remove the screws of the diaphragm cover, take off the cover, then gently detach the diaphragm. There is likely to be a spring behind it: do not lose this. Inside there are other removable parts, such as a piston.

Tháo các vít của màng ngăn, tháo nắp, sau đó nhẹ nhàng tháo màng ngăn. Có khả năng sẽ là một mùa xuân phía sau nó: không mất đi điều này. Bên trong có những bộ phận có thể tháo rời khác, chẳng hạn như piston .

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-6

 

Check the diaphragm minutely for holes or cracks. If holes are found, replace the diaphragm.

Kiểm tra cơ hoành tối thiểu cho các lỗ hoặc vết nứt. Nếu tìm thấy lỗ, hãy thay thế cơ hoành.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-7

 

A service kit for the carburettor should include gaskets and diaphragm.

Một bộ dịch vụ cho bộ chế hòa khí nên bao gồm miếng đệm và màng ngăn.

Removing the float and valve - Loại bỏ phao và van

Remove the float to clean the needle valve which it controls. The float is delicate and easily damaged, so take care. Usually you simply push out the pivot pin and lift the float off.

Tháo phao để làm sạch van kim mà nó điều khiển. Phao là mỏng và dễ bị hư hỏng, vì vậy hãy cẩn thận. Thông thường, bạn chỉ cần đẩy chốt pivot và nhấc phao ra.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-8 

 

Unscrew the needle valve, wash it and blow through it with a foot pump to clear it. If the needle or jet are worn, replace the whole valve. A worn valve may cause flooding - but there are two other possible causes.

Tháo van kim, rửa nó và thổi qua nó bằng một cái bơm chân để xấy nó. Nếu kim hoặc gíc-lơ bị mòn, hãy thay toàn bộ van. Một van bị mòn có thể gây ra ngập tràn - nhưng có hai nguyên nhân khác có thể xảy ra.

One is a leak in the float, which makes it sink. Shake the float: any fuel in it means that it is leaking and should be renewed.

The other cause of flooding is an incorrect float level.

Một là rò rỉ trong phao, khiến nó chìm. Lắc phao: bất kỳ nhiên liệu nào trong đó có nghĩa là nó bị rò rỉ và cần được gia hạn.

Nguyên nhân khác của ngập tràn là mức phao không chính xác .

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-9

 

The pivot pin is held in two mounting posts, one of which is split. Free the pivot pin by inserting a very small screwdriver in the split and gently levering it open. Push the pin out as soon as it can be moved freely. The post is an alloy casting and is brittle, so take care as it will break easily.

Pin xoay trục được giữ trong hai bài viết gắn kết, một trong số đó được tách ra. Miễn phí pin xoay trục bằng cách chèn một tuốc nơ vít rất nhỏ trong khoảng chia  và nhẹ nhàng đẩy nó mở. Đẩy pin ra ngay sau khi nó có thể được di chuyển tự do. Cây chống là một hợp kim đúc và là giòn, vì vậy hãy cẩn thận vì nó sẽ phá vỡ một cách dễ dàng.

Checking the float height and the needle-valve assembly - Kiểm tra chiều cao phao và cụm kim-van

The correct height setting varies between carburettors, but the setting for your particular one should be given in a service manual for the car. Otherwise, consult your local dealer.

Cài đặt độ cao chính xác thay đổi giữa bộ chế hòa khí, nhưng cài đặt cho thiết bị cụ thể của bạn nên được đưa ra trong hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho xe hơi. Nếu không, hãy tham khảo ý kiến đại lý địa phương của bạn.

The setting is measured in different ways, according to the type of carburettor.

Cài đặt được đo theo các cách khác nhau, tùy theo loại bộ chế hòa khí.

On most of those which have the float pivoted under the carburettor top, invert the top and insert the shank of a suitably sized drill bit between float and top.

Trên hầu hết những cái có phao được xoay vòng dưới đầu bộ chế hòa khí, đảo ngược phần trên và chèn phần thân của một mũi khoan có kích thước phù hợp giữa phao và trên.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-10

 

On others, position the top so that the float depresses the needle valve, then measure the distance between the underface of the carburettor top and the bottom of the float - usually with the gasket fitted. This measurement should be made with a 150 mm steel rule.

Trên các vị trí khác, đặt đầu lên sao cho phao nổi đè lên van kim, sau đó đo khoảng cách giữa mặt dưới của đầu bộ chế hòa khí và đáy phao - thường với miếng đệm được lắp. Phép đo này nên được thực hiện với quy tắc thép 150 mm.

With certain carburettors - notably some Solex types - the measurement is to the marked centreline of the float, or its underside.

Adjust the height by bending the tag on the float arm, which rests against the needle valve. Usually there are two tags - the other one stops the float from falling too far, and its setting does not have to be exact.

Với các bộ chế hòa khí nhất định - đáng chú ý là một số loại Solex - phép đo là trọng tâm được đánh dấu của phao hoặc mặt dưới của nó.Điều chỉnh chiều cao bằng cách uốn thẻ trên cánh tay phao, nằm trên van kim. Thông thường có hai thẻ - một thẻ khác dừng phao khỏi rơi quá xa, và thiết lập của nó không phải là chính xác.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-11

 

Do not bend the float arm where it is attached to the float - in doing so you may damage the float and cause it to leak.

Đừng uốn cong cánh tay phao, nơi nó được gắn vào phao - khi làm như vậy bạn có thể làm hỏng phao và làm cho nó bị rò rỉ

A leaking float should not be repaired, for the weight is critical. If you seal it by adding a blob of solder or epoxy resin glue, the weight of the float and the fuel intake is affected.

Một phao rò rỉ không nên được sửa chữa, cho trọng lượng là rất quan trọng. Nếu bạn niêm phong nó bằng cách thêm một blob keo hàn hoặc nhựa epoxy, trọng lượng của phao và lượng nhiên liệu bị ảnh hưởng.

Keeping the jets clean - Giữ sạch vòi phun

There are four types of jet, though a carburettor may have more than one of each - for example in a twin-choke carburettor.

Each of the carburettor jet caters for a different part of the engines speed range. You can to some extent diagnose a fault in a particular jet by bad performance at the engine speed it governs.

Có bốn loại gíc-lơ, mặc dù một bộ chế hòa khí có thể có nhiều hơn một trong số đó - ví dụ như trong bộ chế hòa khí đôi choke.Mỗi gíc-lơ bộ chế hòa khí phục vụ cho một phần khác nhau của phạm vi tốc độ động cơ. Bạn có thể để chẩn đoán một số lỗi trong một gíc-lơ cụ thể bởi hiệu suất xấu ở tốc độ động cơ nó chi phối.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-87-carburettor-bo-che-hoa-khi-12

 

The main jet is the largest. It supplies fuel at full throttle openings and high engine speeds. It is usually set either in the bottom of the float chamber or in an extension of the carburettor top which reaches down into the chamber.

Các gíc-lơ chính là lớn nhất. Nó cung cấp nhiên liệu ở lỗ ga đầy đủ và tốc độ động cơ cao. Nó thường được đặt ở dưới cùng của buồng phao hoặc trong phần mở rộng của đầu bộ chế hòa khí rơi xuống buồng.

The idle jet supplies a tiny trickle of fuel for idling. It is very narrow and easily blocked.

Các gíc-lơ nhàn rỗi cung cấp một nhỏ giọt nhiên liệu cho chạy không tải. Nó rất hẹp và dễ bị chặn.

Between idling speed and high speed, progression jets supply more fuel as needed. The progression system also includes an emulsion tube - a mixing device that is longer than the jet and has holes in the walls.

Giữa tốc độ chạy không tải và tốc độ cao, gíc-lơ tiến triển cung cấp nhiều nhiên liệu hơn khi cần thiết. Hệ thống tiến triển cũng bao gồm một ống nhũ tương - một thiết bị trộn dài hơn gíc-lơ và có các lỗ trên tường.

The accelerator pump also has a pump jet. Trouble in this jet causes hesitant acceleration - but this may equally be due to another fault in the pump, such as a holed diaphragm.

Bơm tăng tốc cũng có máy bơm. Rắc rối trong gíc-lơ này gây ra sự tăng tốc do dự - nhưng điều này có thể bằng nhau do một lỗi khác trong máy bơm, chẳng hạn như màng vây.

Usually jets and emulsion tubes are removable and have a screw slot in its head. They are made of soft brass and easily damaged, so use a screwdriver that fits the slot exactly.

Thông thường các vòi phun và các ống nhũ tương có thể tháo rời và có một khe vít trong đầu. Chúng được làm bằng đồng thau mềm và dễ bị hư hỏng, do đó, sử dụng một tuốc nơ vít phù hợp với khe cắm chính xác.


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Xem các phần trước:

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty cổ phần OBD Việt Nam
Hotline: 1800 64 64 47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi