Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

 

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

   ► MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

Mã Code P0110 - Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Trục Trặc Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp
Mã Code P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction - Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Nước Động Cơ

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Mã Code P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Trục Trặc Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
Cảm biến nhiệt độ khí nạp được tích hợp chung với cảm biến lưu lượng khí nạp

Quy trình kiểm tra

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. ĐỌC MÃ LỖI

a. Kết nối thiết bị chẩn đoán Techstream với giắc chấn đoán OBD 2
b. Bật chìa khóa ON và khởi động phần mềm Techstream
c. Vào theo đường dẫn: Powertrain / Engine and ECT / Trouble Codes
d. Đọc mã lỗi

Kết quả Tiến hành
P0110 xuất hiện Đến bước 2
P0112 xuất hiện Đến bước 5
P0113 xuất hiện Đến bước 3

2. SỬ DỤNG TECHSTREAM ĐỂ ĐỌC GIÁ TRỊ (NHIỆT ĐỘ KHÍ NẠP)

a. Kết nối thiết bị Techstream với giắc chấn đoán OBD 2
b. Bật chìa khóa ON và khởi động phần mềm Techstream
c. Vào theo đường dẫn: Powertrain / Engine and ECT / All Data / Intake Air
d. Đọc giá trị hiển thị trên Techstream

Kết quả Tiến hành
-40°C (-40°F) Đến bước 3
140°C (284°F) hoặc cao hơn Đến bước 5
Giá trị thực tế IAT Kiểm tra kết nối

Gợi ý:
•    Nếu bị hở mạch thì giá trị IAT trên Techstream là -40°C (-80°F).
•    Nếu bị đoản mạch thì giá trị IAT hiển thị trên Techstream là 140°C (284°F) hoặc cao hơn.

3. SỬ DỤNG TECHSTREM ĐỂ ĐỌC DỮ LIỆU HIỆN THỜI (KIỂM TRA HỞ MẠCH)

a. Ngắt kết nối với giắc C3 của cảm biến đo gió
b. Kết nối chân 4 (THA) và 5 (E2) của cảm biến đo gió

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

c. Kết nối thiết bị Techstream với giắc chấn đoán OBD 2
d. Bật chìa khóa ON và khởi động phần mềm Techstream
e. Vào theo đường dẫn: Powertrain / Engine and ECT / All Data / Intake Air
f.  Đọc giá trị hiển thị trên Techstream

Giá trị chuẩn: 140°C (284°F) hoặc cao hơn
Kết quả:
- Nếu OK: Xác nhận cảm biến kết nối tốt, nếu đúng vậy thì thay thế cảm biến đo gió MAF.
- Nếu KHÔNG OK: đi đến bước 4.

4. KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ KẾT NỐI (CẢM BIẾN GIÓ - ECM)

a. Ngắt kết nối giắc C3 ở cảm biến gió
b. Ngắt kết nối giăc C53 ở ECM

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

c. Đo điện trở theo giá trị bảng sau:

Kiểm tra kết nối Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
C3-4 (THA) - C53-73 (THA) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
C3-5 (E2) - C53-97 (ETHW) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω

Kết quả:
- Nếu OK: Xác nhận ECM kết nối tốt, nếu đúng vậy thì thay thế ECM.
- Nếu KHÔNG OK: Sửa chữa hoặc thay thế dây dẫn hoặc giắc nối.

5.SỬ DỤNG TECHSTREAM THỰC HIỆN KÍCH HOẠT (KIỂM TRA HỞ MẠCH DÂY DẪN)

a. Ngắt kết nối giắc C3 ở cảm biến gió

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

b. Kết nối thiết bị Techstream với giắc chẩn đoán OBD 2
c. Bật chìa khóa ON
d. Khởi động phần mềm Techstream
e.Truy cập theo đường dẫn : Powertrain / Engine and ECT / All Data / Intake Air
f. Đọc dữ liệu hiển thị trên phần mềm Techstream

Giá trị chuẩn: -40°C (-40°F)
Kết quả:
- Nếu OK : Thay thế cảm biến đo gió.
- Nếu KHÔNG OK: Đến bước 6.

6. KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ KẾT NỐI (CẢM BIẾN ĐO GIÓ - ECM)

a. Ngắt kết nối giắc C3 ở cảm biến gió
b. Ngắt kết nối giăc C53 ở ECU

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

c. Đo điện trở theo giá trị bảng sau:

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
C3-4 (THA) or C53-73 (THA) – Mass thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ hoặc cao hơn

Kết quả:
- Nếu OK: Thay thế ECM
- Nếu KHÔNG OK: Sửa chữa hoặc thay thế dây dẫn và giắc nối.

Mã Code P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction - Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Nước Động Cơ

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Quy trình kiểm tra

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. KIỂM TRA MÃ LỖI

a. Kết nối máy chẩn đoán với xe.
b. Bật công tắc ON và mở máy chẩn đoán lên.
c. Đọc lỗi.

Kết quả: Xuất hiện mã lỗi P0115 đi tới bước 2.

2. ĐỌC GIÁ TRỊ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TRÊN MÁY CHẨN ĐOÁN

a. Kết nối máy chẩn đoán với xe.
b. Bật công tắc ON và mở máy chần đoán lên.
c. Vào Data List xem dữ liệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
d. Đọc giá trị hiển thị trên phần mềm máy chẩn đoán.

Gợi ý:
- Nếu hở mạch thì thông số là -40°C (40°F).
- Nếu ngắn mạch thì thông số là 140°C (280°F) hoặc cao hơn.

Giá trị tiêu chuần: Giữa 80 - 100°C (167 - 212°F) với động cơ nóng.

Kết quả Tiến tới
-40°C (40°F) Tới bước 3
140°C (280°F) hoặc cao hơn Tới bước 5
Giữa 80 - 100°C (167 - 212°F) Kiểm tra hư hỏng chập chờn

3. ĐỌC GIÁ TRỊ CẢM BIẾN TRÊN MÁY CHẨN ĐOÁN (KIỂM TRA HỞ MẠCH)

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

a. Ngắt kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát C15 (ECT).
b. Kết nối đầu cuối 1 và đầu cuối 2 của cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT).
c. Kết nối máy chẩn đoán với xe.
d. Bật công tắt động cơ ON.
e. Mở phần mềm chẩn đoán.
f.  Vào Data List xem dữ liệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
g. Đọc giá trị hiển thị trên phần mềm máy chẩn đoán.

Giá trị chuẩn: 140°C (280°F) hoặc cao hơn.
- Nếu KHÔNG OK: Đến bước 4.
- Nếu OK: Xác nhận kết nối tốt đến cảm biến, nếu đúng vậy thì thay thế cảm biến nhiệt độ nước động cơ.

4. KIỂM TRA GIẮC NỐI VÀ CÁC MỐI NỐI

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

a. Ngắt kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát C15 (ECT).
b. Ngắt kết nối giắc C53 với hộp ECM.
c. Đo điện trở với giá trị theo bảng dưới đây.

Kết nối kiểm tra Điều kiện Điều kiện xác định
C15-2 - C53-76 (THW) Luôn luôn Dưới 1 Ω
C15-1 - C53-98 (ETHA) Luôn luôn Dưới 1 Ω

- Nếu KHÔNG OK: Kiểm tra và sửa chữa giắc nối. Đến bước 5.
- Nếu OK: Kiểm tra kết nối của ECM, nếu kết nối OK, thay thế hộp ECM.

5. ĐỌC GIÁ TRỊ CẢM BIẾN TRÊN MÁY CHẨN ĐOÁN (KIỂM TRA HỞ MẠCH)

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

a. Ngắt kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát C15 (ECT).
b. Kết nối máy chẩn đoán với xe.
c. Bật công tắt động cơ ON.
d. Mở phần mềm chẩn đoán.
e. Vào Data List xem dữ liệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
f.  Đọc giá trị hiển thị trên phần mềm máy chẩn đoán.

Giá trị chuẩn: -40°C (40°F)
- Nếu KHÔNG OK: Đến bước 6.
- Nếu OK: Thay cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ.

6. KIỂM TRA GIẮC NỐI VÀ CÁC MỐI NỐI

Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

a. Ngắt kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát C15 (ECT).
b. Ngắt kết nối giắc C53 với hộp ECM.
c. Đo điện trở với giá trị theo bảng dưới đây.

Kết nối kiểm tra Điều kiện Điều kiện xác định
C15-2 - C53-76 (THW) với Mass Luôn luôn 10 KΩ hoặc cao hơn

- Nếu KHÔNG OK: Sửa chữa hoặc thay thế giắc nối.
- Nếu OK: Thay thế hộp ECM.

  ► HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi