Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

 

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda.

Mã lỗi P0102: Mass air flow (MAF) sensor low input -  Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAF
Mã lỗi P0107: Manifold absolute pressure (MAP) sensor low input - Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAP

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

I. Mã lỗi P0102: Mass air flow (MAF) sensor low input -  Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAF

CHÚ Ý: Trước khi xử lý sự cố, ghi lại tất cả dữ liệu không hoạt động và dữ liệu hiển thị trên bảng đồng hồ.

Tổng quan

•    Vị trí

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

•    Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

1. Kiểm tra lại vấn đề

1.1. Xoay khóa điện sang vị trí BẬT (II), hoặc ấn nút khởi động/dừng động cơ để chọn chế độ BẬT và đợi 2 giây.

1.2. Kiểm tra CẢM BIẾN MAF trong DANH SÁCH DỮ LIỆU bằng máy chẩn đoán HDS.

Có hiển thị khoảng 0 g/s, hoặc 0.1 V hoặc thấp hơn không?

        : Lặp lại lỗi. Chuyển sang bước 2.
        KHÔNG: Sự cố gián đoạn, tại thời điểm này hệ thống hoạt động tốt. Kiểm tra các kết nối kém hoặc các chân bị lỏng tại cảm biến MAF/cảm biến IAT và ECM/PCM.

2. Kiểm tra dây đoản mạch (Các dây IG1_ACG, IG1 (AFM))

2.1. Chuyển công tắc đánh lửa sang trạng thái KHÓA (0), hoặc ấn nút khởi động/dừng động cơ để chọn trạng thái TẮT.

2.2. Kiểm tra cầu chì

Cầu chì No. B2 (15 A)
Vị trí Hộp cầu chì/rơ-le dưới bảng đồng hồ

Cầu chì có hoạt động tốt không?

        : Các dây IG1_ACG/IG1 (AFM) không bị đoản mạch. Chuyển sang bước 3.
        KHÔNG: Sửa lại đoản mạch ở dây IG1_ACG/IG1(AFM) giữa cảm biến MAF/cảm biến IAT và cầu chì No. B2 (15 A). Cũng thay cầu chì No. B2 (15 A), sau đó kiểm tra lại.

3. Kiểm tra hở dây (dây IG1 (AFM))

3.1. Chuyển công tắc đánh lửa sang trạng thái KHÓA (0), hoặc ấn nút khởi động/dừng động cơ để chọn trạng thái TẮT.

3.2. Ngắt giắc nối.
Giắc nối 5P cảm biến MAF/cảm biến IAT.

3.3. Xoay khóa điện sang vị trí BẬT (II), hoặc ấn nút khởi động/dừng động cơ để chọn chế độ BẬT.

3.4. Đo điện áp giữa các điểm kiểm tra 1 và 2.

Điều kiện kiểm tra IG (II) hoặc chế độ BẬT
Kiểm tra mạch điện IG1(AFM)
Thử vị trí 1 Giắc nối 5P No.1 ( ĐEN/VÀNG) cảm biến MAF/cảm biến IAT
Thử vị trí 2 Tiếp mát thân xe

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Ắc quy có điện không?

        : Dây IG1(AFM) bình thường. Chuyển sang bước 4.
        KHÔNG: Sửa lại hở dây IG1 (AFM) giữa cầu chì No. B2 (15 A) và cảm biến MAF/cảm biến IAT, sau đó thực hiện quy trình kiểm tra lại.

4. Xác định khu vực có khả năng lỗi (dây VGP, khác)

4.1. Chuyển công tắc đánh lửa sang trạng thái KHÓA (0), hoặc ấn nút khởi động/dừng động cơ để chọn trạng thái TẮT.

4.2. Đo điện trở giữa các điểm kiểm tra 1 và 2.

Điều kiện kiểm tra KHÓA IG (0) hoặc để ở chế độ TẮT
Kiểm tra mạch điện VGP
Thử vị trí 1 Giắc nối 5P No.3 ( ĐỎ/XANH) cảm biến MAF/cảm biến IAT
Thử vị trí 2 Tiếp mát thân xe

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Có điện trở khoảng 190-210 kΩ không?

        : Dây VGP bình thường. Chuyển sang bước 7.
        KHÔNG: Chuyển sang bước 5.

5. Kiểm tra dây đoản mạch (dây VGP)

5.1. Nối dây SCS với HDS.

5.2. Ngắt giắc nối.
Giắc nối B (49P) ECM/PCM

5.3. Kiểm tra thông mạch giữa các điểm kiểm tra 1 và 2.

Điều kiện kiểm tra KHÓA IG (0) hoặc để ở chế độ TẮT
Kiểm tra mạch điện VGP
Thử vị trí 1 No. 22 (ĐỎ/XANH) giắc nối B (49P) ECM/PCM
Thử vị trí 2 Tiếp mát thân xe

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Có thông mạch hay không?

        : Sửa đoản mạch dây VGP giữa ECM/PCM (B22) và cảm biến KHÔNG: MAF/cảm biến IAT, sau đó kiểm tra lại. 
        KHÔNG: Dây VGP không đoản mạch. Chuyển sang bước 6.

6. Kiểm tra dây hở (dây VGP)

6.1. Kiểm tra thông mạch giữa các điểm kiểm tra 1 và 2.

Điều kiện kiểm tra KHÓA IG (0) hoặc để ở chế độ TẮT
Kiểm tra mạch điện VGP
Thử vị trí 1 No. 22 (ĐỎ/XANH) giắc nối B (49P) ECM/PCM
Thử vị trí 2 Giắc nối 5P No.3 ( ĐỎ/XANH) cảm biến MAF/cảm biến IAT

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Có thông mạch hay không?

        : Dây VGP bình thường. Cập nhật ECM/PCM nếu nó không có phần mềm mới nhất, hoặc thay thế bằng một ECM/PCM tốt, sau đó kiểm tra lại.
        KHÔNG: Sửa hở dây VGP giữa ECM/PCM (B22) và cảm biến MAF/cảm biến IAT, sau đó kiểm tra lại.

7. Kiểm tra cảm biến MAF/cảm biến IAT (thay thế)

7.1 Thay bằng một cảm biến MAF/cảm biến IAT tốt.

7.2 Nối lại tất cả các giắc nối.

7.3. Xoay khóa điện sang vị trí BẬT (II), hoặc ấn nút khởi động/dừng động cơ để chọn chế độ BẬT.

7.4. Xóa DTC bằng HDS.

7.5. Khởi động máy. Giữ động cơ ở tốc độ 2,000 phút -1 (rpm) không tải (A/T trong P hoặc N, M/T chế độ số 0).

7.6. Kiểm tra các DTC chưa xử lý hoặc xác nhận bằng HDS.

DTC P0102 có được hiển thị không?

        : Cập nhật ECM/PCM nếu nó không có phần mềm mới nhất, hoặc thay thế bằng một ECM/PCM tốt, sau đó kiểm tra lại.
        KHÔNG: Thay cảm biến MAF/cảm biến IAT, sau đó tiến hành kiểm tra lại.

8. Kiểm tra lại

8.1. Chuyển công tắc đánh lửa sang trạng thái KHÓA (0), hoặc ấn nút khởi động/dừng động cơ để chọn trạng thái TẮT.

8.2. Nối lại tất cả các giắc nối.

8.3. Xoay khóa điện sang vị trí BẬT (II), hoặc ấn nút khởi động/dừng động cơ để chọn chế độ BẬT.

8.4. Cài đặt lại ECM/PCM bằng HDS.

8.5. Thực hiện quy trình học chế độ chạy không tải ECM/PCM.

8.6. Kiểm tra các DTC chưa xử lý hoặc xác nhận bằng HDS.

DTC P0102 có được hiển thị không?

        : Kiểm tra các kết nối kém hoặc các chân bị lỏng tại cảm biến MAF/cảm biến IAT và ECM/PCM. Nếu ECM/PCM được cập nhật, thay thế bằng một ECM/PCM tốt, sau đó kiểm tra lại. Nếu ECM/PCM được thay thế, hãy chuyển tới bước 1.
        KHÔNG: Hoàn thành việc xử lý sự cố. Nếu ECM/PCM được thay thế, hãy thay ECM/PCM ban đầu. Nếu có bất kỳ DTC nào chưa xử lý hoặc xác nhận được hiển thị, xem cách khắc phục DTC được hiển thị.

II. Mã lỗi P0107: Manifold absolute pressure (MAP) sensor low input - Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAP

Tổng quan

•    Vị Trí

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

•    Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

1.    Kiểm tra lại vấn đề

1.1. Xoay khóa điện về vị trí ON (II).

1.2. Kiểm tra CẢM BIẾN MAP trong DANH SÁCH DỮ LIỆU bằng HDS.

Có hiển thị khoảng 3 kPa (26 mmHg, 1,0 inHg), hoặc 0,23 V hoặc thấp hơn không?

       : Lỗi bị lặp lại, chuyển sang bước 2.
       KHÔNG: Lỗi tạm thời, tại thời điểm này hệ thống hoạt động tốt. Kiểm tra các tiếp xúc kém hoặc các chân bị lỏng tại cảm biến MAP và ECM.

2.    Xác định khu vực có khả năng lỗi (dây MAP (PB), khác)

2.1. Xoay khóa điện về vị trí OFF (0).

2.2. Ngắt các đầu nối sau.
Đầu nối 3P cảm biến MAP

2.3. Xoay khóa điện về vị trí ON (II).

2.4. Kiểm tra CẢM BIẾN MAP trong DANH SÁCH DỮ LIỆU bằng HDS.

Có hiển thị khoảng 3 kPa (26 mmHg, 1,0 inHg), hoặc 0,23 V hoặc thấp hơn không?

       : Có vấn đề ở dây MAP(PB). Chuyển sang bước 5.
       KHÔNG: Không có vấn đề gì. Chuyển sang bước 3.

3.    Xác định khu vực có khả năng lỗi (dây VCC1, cảm biến MAP)

3.1. Đo điện áp giữa các điểm kiểm tra 1 và 2.

Điều kiện kiểm tra IG BẬT (II)
Kiểm tra mạch điện VCC1, SG1
Thử vị trí 1 No. 1 (XÁM) giắc nối 3P cảm biến MAP
Thử vị trí 2 Đầu nối 3P cảm biến MAP số 3 (HỒNG)

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Điện áp khoảng 5,0 V không?

       : Thay cảm biến MAP, sau đó tiến hành kiểm tra lại.
       KHÔNG: Có vấn đề ở dây VCC1 . Chuyển sang bước 4.

4.    Kiểm tra hở dây (dây VCC1)

4.1. Xoay khóa điện về vị trí OFF (0).

4.2. Nối dây SCS với HDS.

4.3. Ngắt các đầu nối sau.
Đầu nối C (49P) ECM

4.4. Kiểm tra thông mạch giữa các điểm kiểm tra 1 và 2.

Điều kiện kiểm tra OFF IG (0)
Kiểm tra mạch điện VCC1
Thử vị trí 1 Đầu nối C (49P) số 23 ECM/PCM (HỒNG)
Thử vị trí 2 Đầu nối 3P cảm biến MAP số 3 (HỒNG)

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Có thông mạch hay không?

       : Dây VCC1 bình thường. Cập nhật ECM nếu nó không có phần mềm mới nhất, hoặc  thay thế bằng một ECM tốt, sau đó tiến hành kiểm tra lại.
       KHÔNG: Sửa hở mạch trong dây VCC1 giữa ECM (C23) và cảm biến MAP, sau đó kiểm tra lại.

5.    Kiểm tra dây ngắn mạch (dây MAP(PB))

5.1. Xoay khóa điện về vị trí KHÓA (0).

5.2. Nối dây SCS với HDS.

5.3. Ngắt đầu nối sau.
Đầu nối B (49P) ECM

5.4. Kiểm tra thông mạch giữa các điểm kiểm tra 1 và 2.

Điều kiện kiểm tra KHÓA IG OFF (0) hoặc để ở chế độ TẮT
Kiểm tra mạch điện MAP(PB)
Thử vị trí 1 Đầu nối 3P cảm biến MAP số 2 (XANH LỤC)
Thử vị trí 2 Mát thân xe

Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

Có thông mạch hay không?

       : Sửa ngắn mạch trong dây MAP(PB) giữa ECM (B31) và cảm biến MAP, sau đó tiến hành kiểm tra lại.
       KHÔNG: Dây MAP(PB) bình thường. Cập nhật ECMnếu nó không có phần mềm mới nhất, hoặc  thay thế bằng một ECM tốt ,sau đó  tiến hành kiểm tra lại.

6.    Kiểm tra lại

6.1. Xoay khóa điện về vị trí OFF (0).

6.2. Nối lại tất cả các đầu nối.

6.3. Xoay khóa điện về vị trí ON (II).

6.4. Cài đặt lại ECM bằng HDS.

6.5. Thực hiện học lại quy trình chạy không tải ECM.

6.6. Kiểm tra các DTC chưa xử lý hoặc xác nhận bằng HDS.

DTC P0107 có được hiển thị?

       : Kiểm tra các tiếp xúc kém hoặc các chân bị lỏng tại cảm biến MAP và ECM. Nếu ECM đã được cập nhật, thay thế bằng một ECM tốt, sau đó kiểm tra lại. Nếu ECM đã được thay thế, hãy chuyển tới bước 1.
       KHÔNG: Hoàn thành việc xử lý sự cố. Nếu ECM đã được thay thế, thay thế ECM ban đầu. Nếu có bất kỳ DTC nào chưa xử lý hoặc xác nhận được hiển thị, xem cách khắc phục DTC được hiển thị.


Xem thêm các phần trước:

Cảm ơn Anh/Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng với bài viết Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cài Đặt Thước Lái Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 Bằng Phần Mềm Chuyên Hãng FDRS

Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 không thể sử dụng phần mềm IDS để cài đặt lại thước lái mà phải ..

Hướng Dẫn Sử Dụng Camera Nội Soi Autel Maxivideo MV400

Autel MaxiVideo MV400 có thể soi được những ngóc ngách trên xe mà mắt thường chúng ta không thể thấy ..

Đánh Giá Của Người Dùng Với Máy Cài Chìa Khóa Ô Tô Đa Năng Otofix IM1

Với ưu điểm dễ sử dụng và kết hợp hiệu suất vượt trội và thiết kế hợp lý, OTOFIX IM1 ..

Đánh Giá Của Người Dùng Với Thiết Bị Kiểm Tra Bình Ắc Quy Autel MaxiBas BT608

Autel MaxiBAS BT608 là thiết bị kiểm tra bình ắc quy và hệ thống điện trên màn hình cảm tốt ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi C1337: Diameter Off The Tire Is Nos Uniform

Trong điều kiện lái xe hơn 30 km/h (19 rpm) trong hơn 20 giây mà kích thước của 1 hoặc ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi