Hệ thống smart key (phần 3) - các chức năng chính

    

HỆ THỐNG SMARTKEY (PHẦN 3) -  CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

3. Main Function / Chức năng chính.

3.1 Passive Door Lock / Unlock  – khóa/ mở khóa cửa thụ động

 • Ân nút bấm khóa/ mở khóa cửa thụ động.
 • Hộp SMK Kích hoạt ăng ten bên ngoài cửa tương ứng với nút bấm của được ấn
 • Hộp SMK ghi nhận dữ liệu thông tin từ chìa khóa bằng tín hiệu RF.
 • Sau khi ủy quyền, Hộp SMK gửi tín hiệu mệnh lệnh khóa/ mở khóa cửa tới BCM thông qua B-CAN
 • HỆ THỐNG SMARTKEY
 • Chức năng của hệ thống SMK bao gồm Khóa/Mở khóa thụ động
 • Tín hiệu cho quá trình Mở khóa thụ động
 • Ấn nút bấm trên tay mở cửa ngoài với chìa khóa (FOB) trên tay (Điện áp thay đồi từ Hi tới Lo)
  à Hộp SMK ghi tín hiệu công tắc trên tay cửa
  à Hộp SMK kích hoạt ăng ten tích hợp bên trong tay cửa bao gồm cả nút bấm đã được ấn
  (Tần số LF là : 133Khz)
  à Dữ liệu chìa khóa được chuyển tới bộ phận tiếp nhận (Tần số sóng RF 433.9 Mhz)
  à Hộp SMK đọc và ủy quyền dữ liệu chìa khóa
  à Tín hiệu mở khóa được chuyển tới BCM thông qua B-CAN
  à BCM gửi tín hiệu hoạt động cho rơ le mở khóa cửa tới SJB thông qua B-CAN
  à Rơ le mở khóa hoạt động bởi SJB.)

(Lý giải các tín hiệu liên quan tới chức năng khóa/mở khóa thụ động.
Trong điều kiện khởi tạo, tất cả các cửa bị khóa, người lái đi đến xe và mở & đóng cửa.

3.2 PASSIVE DOOR LOCK/ Unlock ( Chức năng chính – Khóa/ mở khóa cửa thụ động)

HỆ THỐNG SMARTKEY

1. Ăng ten cửa
Chức năng Welcome Light (Đèn chào) không được áp dụng.
Sau khi hộp SMK nhận được chìa khóa bằng việc ấn nút bấm trên tay cửa ngoài, ăng ten
cửa không hoạt động thêm nữa.
2. Công tắc nút khóa thụ động. (nút bấm trên tay cửa)
Công tắc này bình thường kiểu HIGH (12V). Khi công tắc đóng, tín hiệu giảm xuống 0V và
hộp SMK ghi nhận được thay đổi đó. Tiếp theo ăng ten trên tay cửa ngoài tương ứng với nút
bấm bị ấn sẽ được kích hoạt.
3. Công tắc khóa/mở khóa cửa ( Bên trong cơ cấu khóa cửa)
Khi cửa được khóa, công tắc bên trong cơ cấu khóa cửa sẽ mở. Sau khi hộp SMK ủy quyền
dữ liệu chìa khóa, tín hiệu mệnh lệnh được gửi tới BCM thông qua B-CAN và sau đó SJB
điều khiển rơ le khóa/mở khóa cửa.
Tóm tắt,
Khi nút bấm trên tay cửa ngoài được ấn, ăng ten bên trong tay cửa được kích hoạt và cơ
cấu khóa cửa hoạt động ngay lập tức.)

3.3 Passive  Start Authentication – Uỷ quyền khởi động thủ công.

HỆ THỐNG SMARTKEY

(Ủy quyền khởi động thu động: Tình trạng trước khi khởi động động cơ
Sau khi nút khởi động được ấn, hộp điều khiển SMK tiến hành tìm chìa khóa trong cabin xe.
Nếu chìa khóa được tìm thấy và dữ liệu chìa khóa được ghi nhận, đó là sự ủy quyền.
Sau khi ủy quyền, ESCL có thể được mở khóa bởi mệnh lệnh của hộp SMK.
Sau khi ủy quyền khi khóa điện ở vị trí ON, quá trình ủy quyền được duy trì.
Ủy quyền lại
- Hộp SMK thử tìm chìa đã được chấp nhận bởi ăng ten
Nếu chìa khóa được ghi nhận dưới các điều kiện như sau, sự ủy quyền sẽ được duy trì
khoảng 30s mà không ghi nhận chìa khóa lại.
1. Cửa bên lái được đóng: Thử tìm chìa khóa bằng Ăng ten → Nếu chìa khóa được tìm
thấy, sự ủy quyền được duy trì khoảng 30s. Hộp SMK không thử tìm lại nữa.
2. Ấn bàn đạp phanh (côn) : Thử tìm chìa khóa bằng ăng ten → Nếu chìa khóa được tìm
thấy, sự ủy quyền được duy trì khoảng 30s. Hộp SMK không thử tìm lại nữa.
3. Khóa điện thay đổi từ OF tới các vị trí khác: Thử tìm chìa khóa bằng ăng ten → Nếu chìa
khóa được tìm thấy, sự ủy quyền được duy trì khoảng 30s. Hộp SMK không thử tìm lại
nữa
* Ủy quyền lại không liên quan đến đèn IMMOBILIZER)

Trong điều kiện khởi tạo, tất cả các cửa được khóa, người lái đến xe và mở&đóng cửa và ấn
nút khởi động.
1. Công tắc SSB
- Tín hiệu kiểu thường HIGH.Hộp SMK cung cấp điện áp 12V( kiểu pull – up). Khi ấn công
tắc, tín hiệu được tiếp mát và hộp SMK ghi lại tình trạng công tắc ON.
2. Ăng ten cửa
- Sau khi hộp SMK ghi nhận chìa khóa bằng việc ấn nút bấm trên tay cửa mở cửa ngoài,
ăng ten cửa không hoạt động thêm.
3. Công tắc nút bấm khóa bị động
- Công tắc kiều thường HIGH (12V). Khi công tắc được đóng, tín hiệu giảm tới OV và hộp
điều khiển SMK ghi lại sự thay đổi đó. Sau đó ăng ten tương ứng sẽ được kích hoạt.
4. Ăng ten bên trong
- Ăng ten bên trong được kích hoạt bởi hộp SMK cho việc tìm kiếm chìa khóa bên trong xe.
Dạng của tín hiệu là xung giồng như ăng ten cửa.Cho khởi động động cơ ăng ten bên trong
xe phải được kích hoạt. Nhưng trong trường hợp này, cửa được đóng, chìa khóa được ủy
quyền bởi chế độ ủy quyền lại. Mặc dù nút khởi động được ấn, ăng ten bên trong không hoạt
động.
Trường hợp này là về tình trạng chung thường gặp trên xe.
Trong điều kiện khác( đạp phanh và khóa điện chuyển từ vị trí OFF tới vị trí khác) có thể
được xác nhận trong khi trong xe giữ để chìa khóa bên trong hoặc bên ngoài xe.)

3.4  Key Reminder – Nhắc nhở chìa khóa.

HỆ THỐNG SMARTKEY

Xem bên dưới:

Khóa điện ở vị trí OFF và chìa khóa bên trong.
àNếu bạn mở một cửa nào đó. Trong trường hợp này, nó tiến hành tìm nếu chìa khóa ở
trong xe hoặc không thông qua ăng ten bên trong xe.
àẤn núm khóa trên tay cửa trong hoặc nút khóa cửa trung tâm.
(Trong trường hợp này, hộp SMK buộc lòng phải kích hoạt ăng ten trong xe)
à Nếu chìa khóa thông minh được xác nhận trong xe, Hộp SMK gửi tín hiệu mệnh lệnh mở
khóa tới BCM
à Rơ le mở khóa cửa sẽ được kích hoạt bởi BCM (hoặc SJB) và tất cả các cửa được mở
khóa.)

 1. Ăng ten bên trong
  Ăng ten bên trong xe được kích hoạt bởi hộp SMK cho việc tìm chìa khóa (FOB) bên trong
  xe.
  Khi cửa được mở, ăng ten được kích hoạt 3s. Và ngay khi tín hiệu khóa cửa được truyền tới
  hộp SMK thông qua BCM, ăng ten này buộc phải kích hoạt.
  2. Cơ cấu khóa cửa
  - Cơ cấu khóa cửa hoạt động khi rơ le khóa cửa được kích hoạt bởi BCM (hoặc SJB).
  Trong trường hợp, tín hiệu mệnh lệnh mở khóa cửa được truyền từ SMK tới BCM.
  3. Công tắc cửa
  Khi cửa được đóng, công tắc này mở và tín hiệu từ BCM là 12V .
  4. Công tắc khóa/mở khóa cửa (Bên trong cơ cấu khóa cửa)
  - Khi cửa được đóng bới núm khóa trên tay mở cửa trong hoặc công tắc khóa cửa trung tâm,
  công tắc này được mở. Trong trường hợp này, tình trạng đã được thay đổi trong chốc lát bởi
  cơ cấu khóa cửa.)

3.5 welcom Light – đèn chào

HỆ THỐNG SMARTKEY

HỆ THỐNG SMARTKEY

 

HỆ THỐNG SMARTKEY

Sau khi ấn nút khóa thụ động và rời xe,

1. Ăng ten cửa hoạt động 3 lần trong 3s
2. Bất cứ chìa khóa nào không được tìm thấy gần phía bên ngoài xe
3. Tần suất thay đổi từ 3s tới 0.24s
4. Khi người sử dụng (Người lái) với chìa khóa (FOB) tiến đến xe, chìa khóa được ghi
nhận bằng hoạt động của tín hiệu LF.( Hộp SMK ủy quyền dữ liệu từ chìa khóa và gửi
tín hiệu mệnh lệnh tới BCM)
5. Đèn soi chân(puddle) ON khoảng 15s.

Xem thêm:

 

Phần 1 : Hệ thống Smartkey hoạt động như thế nào ?

 

http://www.obdvietnam.vn/news/1999/he-thong-smartkey-tren-o-to-hoat-dong-nhu-the-nao.html

Phần 2 : Các bộ phận chính.

http://www.obdvietnam.vn/news/2013/he-thong-smart-key-phan-2-cac-bo-phan-chinh.html

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.


Hy vọng bài viết  HỆ THỐNG SMARTKEY -  CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH  hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi